بلوچ


ای امروز انت عطا امروز ءچکاس

ادا سردارء آساپ انت همک پاس

 

دختران زحمت کش بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:33


من مرا تون که پمن اتکه بهار

من په پلین بهار ءناز کنان

عکس رود خانه بلوچستان

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:22

عکسهای با حال

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:12


دختر ناز بلوچ

 

 

 

 

 

مرد مومن بلوچ

 

 

 

 

 

سوزندوزی زنان بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:56


 

سوزن دوزی زنان بلوچ

بانور بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:50

خانواده بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 11:47

نخلستان

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 04:05

ماس بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 03:29


 

 

 

 

 

 

مادر

تو آیتی از فضل و کرامات خدایی

                                کانون وفا داری و اخلاص صفایی

روشنگر این کلبه بی نور و ضیایی

مادر چه بگویم که اندر دل مایی   

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 13:20  توسط عبدالحق  | 


ای امروز انت عطا امروز ءچکاس

ادا سردارء آساپ انت همک پاس

 

دختران زحمت کش بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:33


من مرا تون که پمن اتکه بهار

من په پلین بهار ءناز کنان

عکس رود خانه بلوچستان

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:22

عکسهای با حال

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:12


دختر ناز بلوچ

 

 

 

 

 

مرد مومن بلوچ

 

 

 

 

 

سوزندوزی زنان بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:56


 

سوزن دوزی زنان بلوچ

بانور بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:50

خانواده بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 11:47

نخلستان

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 04:05

ماس بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 03:29


 

 

 

 

 

 

مادر

تو آیتی از فضل و کرامات خدایی

                                کانون وفا داری و اخلاص صفایی

روشنگر این کلبه بی نور و ضیایی

مادر چه بگویم که اندر دل مایی   

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 13:20  توسط عبدالحق  | 


ای امروز انت عطا امروز ءچکاس

ادا سردارء آساپ انت همک پاس

 

دختران زحمت کش بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:33


من مرا تون که پمن اتکه بهار

من په پلین بهار ءناز کنان

عکس رود خانه بلوچستان

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:22

عکسهای با حال

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 16:12


دختر ناز بلوچ

 

 

 

 

 

مرد مومن بلوچ

 

 

 

 

 

سوزندوزی زنان بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:56


 

سوزن دوزی زنان بلوچ

بانور بلوچ

شنبه دهم تير ماه 1385 ساعت 15:50

خانواده بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 11:47

نخلستان

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 04:05

ماس بلوچ

پنج شنبه هشتم تير ماه 1385 ساعت 03:29


 

 

 

 

 

 

مادر

تو آیتی از فضل و کرامات خدایی

                                کانون وفا داری و اخلاص صفایی

روشنگر این کلبه بی نور و ضیایی

مادر چه بگویم که اندر دل مایی   

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 13:20  توسط عبدالحق  | 

سلام بر مردم بلوچ

                                سلامبر مردم بلوچستان

زنده ببیت مردم بلوچ

                                پاینده ببیت مردم بلوچستان

چونین وشین میتگ هست مردم بلوچ

                                چونین وشین مچ و کوه و دگار هست مردم بلوچستان

الله په شیرکنین نای و خرماگان  مردم بلوچستان

                                الله په کوهی چر و پترونک  مردم بلوچستان

زهیران زورتا منا  مردم بلوچ

                                الله په کاوک و چژیک  مردم بلوچستان

تام شلو وشین انت گون تباهگ   مردم بلوچ

                                الله په تیوش گون شیر و روغن  مردم بلوچستان

 

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | 8 نظر

وطن 

موضوع: جمعه چهارم اسفند 1385 9:35

جی وطن خشکین دار

با نام خدا  شروع بیت مطالب جدید  هور گون نوکین شاعران

شمئ رضا مندی منی آرزو  انت

                

                               شمئ دوست دار  عبدالستار انت

                           

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | نظر بدهید

گال 

موضوع: دوشنبه هفدهم مهر 1385 14:17

گال

منی بانک     منی کیگد    منی  ســـــــاه

غم ء لنُجین شپانی ماه ءُ همـــــــــــــــــراه

 

مـــــــــــــــنی دل خواه غم ء تالان کنوکیــن

منی لوگ ء چراگ ءُ زیب ءُ همـــــــــــــــــراه

 

پری پیکر منی مهلنج ءُ زیبــــــــــــــــــــــــــا

منی زند ء نپس محبوب ءُ هــــــــــــــــمراه

 

هما کـــــس اشک ء ای سهتان بپوش انت

که بی دک شات ءُ سیر انت مست ءُ گمراه

                                                                   جمال الدینی

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

بلوچستان 

موضوع: جمعه چهاردهم مهر 1385 0:4

 
بیا کپوت سبزین تل و ریحانی
 
یل ترا بس انت قصر و کودانی
 
بیا منی قاصد بؤصباحانی
 
گر منی حالان شر په میزانی
 
هاتر بئ صبری حالانی
 
چارگی په من نیست دگه لاثانی 
 
بئد هما دلبر سلامانی 
 
دل منئ کهرین په همدلین جانی
 
گوش کن منئ گالان مرغ سخن دانین 
 
دیلءُ غمناک زرد پریشانین
 
دلبر یاتانا کت ءُ حیرانین 
 
بی علاجین سوبی منی جانین 
 
شپ که چار پاس انت دل حیالانین 
 
کپتگ از اری منئ دیل ء 
 
نشتگ ءمن تهاروکی شپی نیل ء
 
نی زرد ءُ هوسناکین دور کنت جیل ء
 
هچ نکت او بار ای دهشتی فیل ء
 
دل کهیبانی ترانگ ء کپتگ
 
واب ءُ چم ءُ دیدگان رفتگ
 
بی دوائی دردی سرون کپتگ
 
سوسی موجین هاترون زرتگ
 
دُراه نبا درمان حکیمانی
 
بید دیدار املانی
 
کبگبان سابین بوس رکانی
 
چارگ ءُ چکّاسگ برئ انی
 
نازین تیمارگ املانی
 
مجلس ءُ دیوان کوتری انی
 
کجا انت اروچ وش ءشادانی
 
منتگ په من فکر مکرانی
 
من جتایان چه لال
 
 
 
نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

نالان 

موضوع: یکشنبه نهم مهر 1385 12:35

                       

کو کران بیارات آیل ء هالان

چم په راه ء من تا که چند سالان

                       من نزانان که کد کدی بیتین

                       آ کپوت چاهی بیاریت اهوالان

روچ و شپ بید که آه پریات ء

کار دگه نیست انت نشتگو نالان

 

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

احمد جگر 

موضوع: شنبه هشتم مهر 1385 11:48

                                                                               

                                                                                    

                                                            احمد جگر

کیا گُشته من بی وفا ء چه تُرسان

نه ترسان کس ء چه خُدا ء چه تُرسان

دل ء تپان گون استنت واهگ منارا

پمیشکا من درد ء دوا ء چه تُرسان

وفا ء مگر نام ء گون من تو هچبر

من زانان ترا تئی وفا ء چه تُرسان

منی آه ءُ نارگ اپرباز دارنت

بلی من دل ء بد دُعا ء چه تُرسان

من ء هچ بزگ نه بیت په وتی دل

بلی کمین قهر خدا ء چه تُرسان

په بد نامی ء تو چه دنیا ء تُرس ئی

جگر من و قهر خُداء چه تُرسان

 

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | نظر بدهید

 

موضوع: پنجشنبه ششم مهر 1385 23:9

داکترم ـ یـ دُرّا

داکترم ـ ی ـ دُرّا بلوچ چه رندانی تک دُرازهی ء کتم ء انت ــ ای نامدارین سیاهگ زانت ءُ لچهـ کار یکم جولائی سال ۱۹۵۰ءمان میز رین بم پشت

ء  ودی بوتگ ــ آئی وتی بنداتی زانش چه جالک (ایرانی بلوچ دیهـ ) ئ در بر تگ ــ

داکترم ـ ی ـ دُرّا  بلوچی راستین سیاهگء هنچین هز متکاری که هر بلوچی آئر ء زانت ءُ سر پد انت ــ

داکترم ـ ی ـ دُرّا  کینیدا ء جهمتد انت بلی دل ئی گون وتی راج ءُ دیهـ ءُ لبزانک ء بندوک انت ــ آئی شه کینیدا ء بلوچی ءُ انگریزی ء پی ــ ایچ ــ دی

کتگ ــ ءُ چه لینیدا ء ماهتاک  "روچ " ء چیزی تاک هون شنگ کتگ ــ آئی وتی لبزانکی زند سال ۱۹۷۵ ء بنگیج کتگ ــ چه هما روچ ء بگردان

مروچی ء یک کج ء بلوچی شیاهگ ء ۳۵ نمیرانین کتاب نبشته کنان ء جریدگ کتگ که په چهاپ ء مهتل انت په در ور چیزی کتاب !

"راج باهند " داکتر ء لچهانی دیوان انت که هزار تا کد یمی چار تاکبند انت ــ ای هما لبزانکی شاهکار انت که باهندی آ ؤرت کنت ــ

"ساور" ء گال یلد هما کتاب انت که انگریزی ء نام ئی آ کسپورد انگلش  دکشنری انت چه انگریزی ء په بلوچی ء ترینگ بوتگ ــ

" سینوهه " ای کتاب چه "هیرو گلیپ " ء سیاهگ ء پرانسوی ءُ انگریزی ء بوتگ داکتر چه انگریزی سیاهگ ء په ماتین بلوچی راستین سیاهگ ء

ترینتگ ــ

"پاک وانگی" چه ابرانی سیاهگ ء داکتر ء ترینتگ ــ

ششمی مزنین کار بلوچی زبان ء هما کتاب انت که چه وانگجاه ء اولی درجه بگردان دهمی درجه ء کتابانی لرانت  ــ اگان شنگ به یت دان کماش ءُ

نودر بران چه سیاهی ءُ گسری ء رکینیت ــ

داکتر ء بلوچ راج ء راستی " راجد پتر "  ء سر ء بور تاچی کتگ ءُ   ده هزار سال پُشت ء بگردان بیست ءُ یکمی صدی ء بلوچ راج ء راجد پتری

زند پلگار اتگ ـــ

هشتمی کتاب "پاک تاک " انت ایشی بارو ء کس هچ گشت نه کنت ــ داکتر ء گشگ انت که ای کتاب چه آئی مرگ ء رند شنگ بیت ــ

" زبان " ای کتاب آئی پی ــ دی ء دگری ء گرگ ء وهد ء نبیستگ ای کتاب بلوچی ءُ انگریزی زبان ء بارو ء انت ــ

چه ای کتابان ابید دگه بیست ءُ شش کتاب هون په چهاپ ءُ شنگ ء جرید گ انت ــ

                                              چاربند

روکـــیـــن ارســــا ن گـــون وتـــی کـــوریــــن لـــدان مـــان مــــدار

مــــن کـــدی گــــشـــتـــگ مـــن ء دهـــر ء ور ء دوســـت بـــــــدار

کـــوه ء آدامـــــن ء بــــنــــدیـــــن بـــیـــا گــــــدان ء را وتـــــــــــــــــی

وش ــــنه انـــت هــــر روچ زهــــیـــــرانــــی مـــــئــــی لـــد ءُ بـــار  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مومن معراج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                     م ــ ی ــ دُرّا بلوچ

نی بلوچ چاتانی نه بیت شیماز !

شـــاتـــل گــون شــاهــیــن ء نــه بــیــت هــمــراز

گـــون گُـــد ء دوز دار نـــــه بــــیـــت مــــــگراز

مـــن دیـــان جـــوریـــن دُژمـــنـــان ســـوجــــــی

نـــی بـــلـــوچ چــاتــانـــی نـــه بــیــت شـــیــمــاز

پــه مــن ء گــنــجــی دیــهــ مــنــی بــاگــیـــــــــن

مــان تــئــی هــر جــان انــت مـــه مـــگر ایـــراز

مــلــک تــئــی بــدواه     گــــر ســتــر شــر انـت

پــه مــن ء گــیـش انــت جــلـگـهـیـن ســـر بــــــاز

چــه تـئـی هـپـت رنـگـیـن گـلـستـــــــــــــــــــان ء

مــن ء هــزار رنــد ء دوســتــر انــت بـــــــــزدار

چـه گــــلامی ء شــربــت ءُ ونــگـــــــــــــــــــان

وش تــر انــت کـــوش ءُ کـــــونـــر ءُ پــیــــمــاز

چــه تــئــی وشــیــن زیــمــلان زلـــــــــــــــــم ء

وش تـــر انـــت پـــه مـــن تـیـمـبُـک ءُ مـار سـاز

نـه کـه آسـکـار انـت سیــاســـی بــدواهــــــــی !

راج گــهــیـن زانــتــکــار انـت  نـه انـت بـی هاز

دُرّ کـشـیـت چــه ســـــــــــــــــــــــــــاور ء دُرّا

کـنـت بــلــوچـــی ء گــوهــران شـــوهــــــــــاز

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | 3 نظر

رونق بلوچ 

موضوع: چهارشنبه پنجم مهر 1385 21:14

                                                                         رونق بلوچ

چـــــکــــــرّان آرت پــــــــمــــا ره بـــــنــــــــــــــــــــــدان

کــــه هــــر چُــــنـــت غــــم بــــه بـــیـــت بــچــکـــنــــــدان

آ کـــــهُــــنــــیــــن نـــــنـــــد ءُ نــــیـــادی ســیــــت انـــــــــت

دگــــــــــــــه نـــوکـــبـــن نـــوبـــتـــی پــــر بـــنـــــــــــــدان

بـــژن انـــــت دل مــــنــــی گــــران بـــــار انــــــــــــــــــــت

چـــــه دروگـــــیــــن وعــــــده ءُ ســــوگــــنــــــ-ـــــــــــــــدان

داگ مــــــن ایـــــر کُــــتــــه بــــنــــدبــــنـــــــــــــــــــــــــــد ء

پـــه شــــئــــــی گـــــوســـــتــــگـــیـــن پــــد ءُ رنـــــــــــــدان

آ قـــــــولانــــــی شـــپ انــت بـــی مــتـــیــــــــــــــــــــــــــن

کــه گـــــوســـتــنـــت گـــون ردیـــــن تــــــیــر بـــــــــــنـــدان

تـــــو رونــــق دل مـــــدئی امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز ء

چـــه لاچـــــــار ءُ غـــــمــــــی پــــا بــــنـــــــــــــــــــــــدان

                    

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | نظر بدهید

مراد ساحر 

موضوع: دوشنبه سوم مهر 1385 23:52

روچ ء گون غمان گریوگ هر پاسان شپ ء نارگ

آســان نـــه انـت درد ءُ ســــوزمـان ء دل ء دارگ

 

بـالادء کـسـانین ء هـمبل تـئی شـابـاش انـت !

گــوازیــن ئــی په شُد روچان انگت نئی دلوارگ

 

حــال ء وتــی دنــیــا ء بــاور چــون کــنائـیـن ئـی !

چاک بیت نه کنت سینگ اندر نه بیت پیش دارگ

 

ای داگ مــــنــا داتــگ آزاتــیــن غُــلامـــــــــــــــی ء

ارســال کــه هــوار انــت حـون گـون کندگان اُفــاّرگ

 

چُـتـگ چه ای انـدهان هنچوش انت پتو ســــاحـــر

آزمـــان ء پــدانــک بـنـدگ اسـتـلانـی جـهـــــل آرگ

                                                                مُراد ساحر

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

چار بند 

موضوع: یکشنبه دوم مهر 1385 22:26

تـئـی دوری پــمـن مـشـکـل

 

گـو من دارگ نـه بیت ای دل

 

منی سسا سما شنـگ ایت

 

دل ء واهـگ مه بنت حاصل

               

                                                                                                                 عارف حلیم

 

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | 2 نظر

بهار گاه 

موضوع: شنبه یکم مهر 1385 10:30

وخـت بـهار گه ء آهت                   آحــت انت من ء یــات                                                         

 آ  ســیـــل ءُ ســادات                  آ  عــنـبـریـن گــــوات

پـکـران مـن ء زیـــــات                  بست انت په شاهمات

                          او دل مـــکــن یـــــات

                          رنــجــان مـکـن زیــات

                          آ  مـــاه ءُ ســــــــالان

                          آ  گــــــپ ءُ گـــــــالان

پــــه لـــــد ءُ بــــــار ء                  دُر دیــــــدگــــــــــان ء

گــشُـت ء جـنــــــان ء                  مـــــچ کــن گـــــدان ء

بـــنـــد مــــهــبــلان ء                   پُـــلان پـــه شـــــان ء

بـــوت انـــت روانـــــه                   مــنـــزل جـــنــــان ء

                       او دل مـــکــــن یـــــات

                       رنــجــان مـکـن زیــــات

                       آ  مـــــاه ءُ ســــــــالان

                       آ  گــــپ ءُ گـــــــــــالان

دُرگــالــیـن  بــانــــک                  گــون چـیـت دنــــان ء

ســـوار مــهــپـــلان ء                 لـــــــــــــــودو وران ء

وشـــــــی کــنـــان ء                  لــیــکـــو جـــنــــان ء

بــوت انـــت روانــــــه                مــنــزل جــــنــــــان ء

                         او دل مــکـــن یــــات

                         رنــجــان مـکـن زیـات

                        آ  مــاه ءُ ســــــــالان

                        آ  گـــــپ ء گـــــــالان

پــــــه سـبــــز زار ء                 اُشــتــر قــطـــــــــار ء

پُـــل ءُ مـــهـــــــار ء                 دیــــــم پــه بـــهـــار ء

ســبــزیــن دگــــار ء                 چـــو مـسـت ءُ ســارء

دور شــاپ کــنـــان ء                مــنــزل جــــنــــــان ء

                       او دل مـــکــن یــات

                       رنـجـان مـکـن زیـات

                       آ  مــاه ءُ ســــــالان

                       آ  گــــپ ءُ گـــــــالان

ژنـــگ ءُ چــریــنــــگ ء             مــســتــیــن تــــــوار ء

یـک کـوشین گرشـیــن             جــان کــش کـــنـــان ء

هــر تــاک ءُ پُــــــــــل ء            زیـــارت کــنـــــــــــان ء

بــــوت انــــت روانــــــه            مــنــزل جـــنــــــــان ء

 

                                                                پیر محمد زبیرانی

 

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

 

موضوع: جمعه سی و یکم شهریور 1385 14:29

       

 چـه هـر راهـی کـه ازم آزاتی ء کـیـت انـت زیـبـا                                                                 

همائی گام په گام ء چم ء نور ء چیر گیجائین                                                                

په بیادر شات ء آزاتی ء سچکانین تگردی گیج

او سجدگ هر پر ء شوق ء پیشانی ء پرائین

درا دیما ئی بشکند ء پری ء لیب داران ء

او نازینک ءُ سروز ء زیملان ء نرم پر ما ئین

په وش آتکائی دیم هونی بکن دیمی پدی رنجان

چه دپ دیماره ء دهنزان گون مهر ء عطر ء شود ائین

چه آزاتی ء نیامت ء مبات انت نیامتی دهرء

گون آزاتی ء حُبّ ء جان ءُ هر بند ء بپوشائین

نوشته شده توسط عبدالستار | لینک ثابت | یک نظر

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 12:51  توسط عبدالحق  | 

موسیقی محلی بلوچستان سراوان

 

سفال کلپورگان

 

ساحل چابهار


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در پنجشنبه بيست و هفتم مهر 1385 و ساعت 16:56 | شما بگویید


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در يکشنبه ششم آذر 1384 و ساعت 12:19 | 3سخن شما
بلوچستان 2

 


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در سه شنبه دهم آبان 1384 و ساعت 2:8 | 2سخن شما
بلوچستان

 


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در سه شنبه دهم آبان 1384 و ساعت 2:3 | شما بگویید
زلزه پاکستان

عکسهای از زلزله پاکستان

 


+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 12:33  توسط عبدالحق  | 

 

سنگ نگاره‌هاي "دره نگاران ناهوك" سراوان يادگار هزاره‌هاي پيش

از تاريخ سنگ نگاره‌هاي دره نگاران ناهوك شهرستان سراوان يادگار

هزاره‌هاي پيش از تاريخ است .

"نگاران" همان گونه كه از نام آن پيداست برگرفته از نگارگري‌هاي اصيل و تحسين برانگيز نگارگرهاي دوران‌هاي گذشته خصوصا پيش از تاريخ است .

دره نگاران ناهوك سراوان رادر واقع بايد يك نگارخانه‌از نگاران هزاره‌هاي گذشته اين منطقه دانست . در اين محل انبوهي از نقوش اصيل و قابل مطالعه وجود دارد كه با توجه به منطقه نسبتا محدود آن با دارا بودن چندين هزار نقش و نگار بايد آن را بزرگترين مجموعه سنگ نگاره شناخته شده در ايران محسوب كرد. به عقيده كارشناسان با اندكي تامل به مجموعه نقوش دره نگاران مي‌توان دريافت كه مهاجران ومهاجمان درهزاره قبل از ميلاد مسيح به اين سرزمين وارد شده‌اند. نقوش دره نگاران كه اكثرا نقوش انساني و حيواني هستند به سه دوره قديم ،ميانه و جديد تقسيم مي‌شوند كه دروه قديم به حدود هزاره‌هاي چهارم تا هشتم برمي گردد. اهالي روستاي ناهوك سراوان از نقوشي كه بر سينه اين صخره نقش بسته به نام "سنگ پير گوران" ياد مي‌كنند و اعتقاد دارند اين نقوش را غير مسلمانان (زرتشتي) در اين محل حك كردند. سالخوردگان اين روستا نيز نقل مي‌كنند كه پدران آنها اين نقوش را ديده و از آن ياد كردند و در هر صورت قدمت اين نقوش را به گذشته‌هاي بسيار دور نسبت مي‌دهند. كارشناس ميراث فرهنگي و گردشگري سيستان و بلوچستان گفت: انسان در اعصار گذشته خصوصا در دوران پيش از تاريخ براي انتقال پيام‌ها و مفاهيم ذهني خود اقدام به ترسيم يا ايجاد نقوش و علايم بر روي سطوح مختلف كرده است . "محمد حيدري" در گفت و گو با ايرنا افزود: سنگ نگاره‌ها يكي از منابع مطالعاتي پژوهشگران در كنار ساير آثار برجاي مانده از زندگي بشر در ادوار گذشته به شمار مي‌رود. وي گفت:از جمله روش‌هاي تعيين قدمت سنگ نگاره‌ها بررسي دقيق گذشته زمان و تاثير عوامل فرسايش بر روي نقش كنده‌ها است كه تا حد زيادي اصالت آن را مشخص مي‌كند. او اظهار كرد : سنگ نگاره‌ها به دو شكل نقوش مثبت (نقش برجسته) و نقوش منفي (نقش كنده) حك شده است . وي گفت:نقوش كنده توسط مردان شكارگر يا گله‌دار به دلايل و مقاصد گوناگون ترسيم شده‌اند. وي ادامه داد: نقوش ترسيم شده بر روي صخره‌هاي دره نگاران عموما تجريدي و بعضي نمادين بوده كه از اصالت خاصي برخوردار هستند. وي افزود: از روي وضع ظاهر و شيوه اجراي نقش و موضوعات نقوش مي‌توان به قدمت و پيشينه آن پي برد. وي گفت : نقوش انساني به صورت ملبس يا برهنه و نقوش حيواني مانند اسب، خر وحشي، مار،گاو، سگ ،روباه و غيره را مي‌توان مشاهده كرد. روستاي ناهوك در ‪ ۳۵‬كيلومتري شهرستان سراوان واقع شده‌است كه وجود منابع غني اين منطقه را تبديل به سبز و خرم‌ترين مناطق و از قطب‌هاي كشاورزي شهرستان سراوان كرده است .


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در چهارشنبه چهارم خرداد 1384 و ساعت 13:10 | 3سخن شما
نگاران

مطالب نگاران بزرگرگترین یا داشتهایی بشری بر روی سایتهای بلوچی و

این باعث افتخار است که این فعالیت انجام شده است.


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در چهارشنبه چهارم خرداد 1384 و ساعت 12:18 | یک سخن از شما
ngaran _saravan balochstan

 

ngaran  _saravan balochstan

 

****************

********

**********


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در شنبه سي و يکم ارديبهشت 1384 و ساعت 9:32 | یک سخن از شما
سخن روز........

سخن روز........

سخن ما با آقای سرگزی است  مدیرکل محترم میراث فرهنگی و

گردشگری استان سیستان و بلو چستان قبل از آنکه سخن خود را بگوییم

تعجب ما از مسولان محترم است که کسانی را در پستهای مهم ابقا و

میگذارند که هیچ پیشینه و یا توانای مدیریتی در موضع این مقام ندارند.

 که جناب آقای سرگزی یکی از هزاران است. چندی پیش در یک همایش در

تهران هنگامی که از وی در مورد نگاران( مجموعه سنگ نوشته ها و کتیبه

های باستانی در دره نگاران سراوان) توضیح خواسته شده بود جواب دادند

نگاران کار چند چوپان است که از بیکاری نقشهاری بر روی سنگها بر جا

گذاشته اند اما همین آقا که در این مقام بلند پایه میراث فرهنگی استان قرا

دارد نمی داند که نقشهای موجود در دره نگاران توسط کارشناسان خبره

مورد بررسی قرار گرفته است که طبق اعلام این کارشناسان به دوره های

ما قبل از تاریخ حتی قبل از سومریان که مخترعان خط بوده اند می باشند.ما

واقعا از این حرکت آقای سرگزی تعجب می کنیم و نهایت اعتراض خود و

تمامی گروه های را که در ذیل نام آنهارا می خوانید اعلام نموده و از

مسولین محترم میراث فرهنگی کشور تقاظای پیگیری و جواب گوی در این

زمینه را داریم.

۱- همفکری جوانان بلوچ برای سراوانی سبز

۲- پیام بلوچ

۳- انجمن جوانان سبز

۴- انجمن دوستاران نگاران

۵- گروه فرهنگ وتمدن

۶- گروه جوانان امین


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در دوشنبه بيست و نهم فروردين 1384 و ساعت 12:3 | 5سخن شما
نگار در نگاران

نگار در نگاران حکایت فرهنگ است فرهنگی به استواری تاریخ و تمدنی

درخشنده و تابناک نگار در نگاران مجموعه است از تلاش بلوچ مردمان برای

بودن.

نگار در نگاران طرحی است به صورت  سناریوی فیلم داستانی از محقق

ارزنده بلوچ استاد عبد السلام بزر گزاده تا در آن به هویت یک قوم پی برد و

شناختی کامل پیدا کرد. نگار دختری بلوچ است که در نگاران زندگی می

کند و نگاران مانند کف دست خود می شناسد و می داند نگاران بزرگترین

گنجینه مکتوب جهانیان است و هنگامنی که پرو فسور باستانشناس برای

دیدن نگاران می آید و گفته های نگار را می شنود حکایت استعداد خار ق

العاده کودکان بلوچ را باور می کند و می داند که بلوچستان سرشار از

استعداد است. نگار بلوچ دخترکی که در دره نگاران ناهوک سراوان زندگی

میکند پس از سالها تلاش اینک دکتر نگار بلوچ میشود که در تلاش برای

تدرس و تحقیق علمی بر روی نگاران است.

این طرح اولین طرح علمی جامع و کامل برای معرفی نگاران است .شرکت

سینمای تفتان فیلم مجری طرح و تهیه کنند فیلم داستانی نگار در نگاران

می باشد.

این را هم باید بگویم که یک سال است این طرح در میزها و کاغد بازیهای

سازمان صدا وسیما استان سرگردان است.

امید که این طرح روزی اجرا شود.


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در دوشنبه بيست و نهم فروردين 1384 و ساعت 12:2 | یک سخن از شما
به تمام دوست داران فرهنگ وتمدن بلوچ ما می خواهیم شما را با نگاران آشنا نماییم.

سلام

به تمام دوست داران فرهنگ وتمدن بلوچ ما می خواهیم شما را با نگاران آشنا نماییم.

نگاران چیست؟

نگارن مجموعه از سنگ نوشته ها وکتیبه های به زبان تصور که در تمام دنیا

بی نظیرند می باشد. این مجموعه به عنوان بزرگترین مجموعه نوشته های

باستانی در خاورمیانه و در تمدن شرق محسوب می شود. بر اساس اعلام

نظر کارشناسان باستان شناس  سیر تاریخی این سنگ نوشته ها از پیش

از تاریخ تا زمان ساسانیان است. جالب است بدانید این مجموعه حتی در

آثار باستانی استان ثبت نگردیده است اما شهرت جهانی دارد. با توجه به

مطالعات محدود صورت گرفته در دره نگاران این سنگ نوشته های موجود در

جهان منحصر به فرد اعلام شده اند. ما از تمامی مسولین محترم تقاضا می

نماییم تا برای ماندگاری این میراث بشری در تلاش باشند. بزودی عکسهای

زیبای از نگاران را به شما عزیزان و دوست داران تمدن دیرین بلوچ ارئه

خواهیم کرد.

نگاران کجاست؟

((اینجا سردشت ناهوک سراوان است))

نگاران دره ای است زیبا اما با محیط کویری که در گذشته سر سبز و

شکارگاهی  عظیم بوده است .این دره زیبا در کوه های سردشت 

ناحیه ناهوک شهرستان سراوان قرار دارد.ناهوک روستای زیبا و جذاب در

شهرستان سراوان است که در اسناد تاریخی از آن به عنوان نصرت آباد به

دلیل زندگی مردمی با شهرت نصرت و یا نصرتی که مردمانی زحمت کش و

با صلابت می باشند بوده است.و منطقه سردشت میانه ای از اعتدال

طبیعت است که دارای دیدنیهای زیبای همچون آبشار چوتین گون و صدها

اثر دیگر که همه آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.

 


+نویسنده مطلبورنا بلوچ در دوشنبه هفدهم اسفند 1383 و ساعت 21:19 | 4سخن شما
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 12:31  توسط عبدالحق  |